094-628-2146
NSC.PATANA@GMAIL.COM

ผลงานอ้างอิง TAN-BRICK ดูผลงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook

   
ภาพผลงาน ชื่อโครงการ/ที่อยู่ ชื่อบริษัท/ชื่อรับเหมา ระยะเวลาก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ วิทยาเขตดอยสะเก็ด บจก. ปัญจคูณพิพัฒน์ / บจก. ก.สิทธินนท์ 2561
หอพัก แถวสันโค้งสันกำแพง ช่างบุญ 2561
ทาวน์โฮม บจก. ทรัพย์สิริโฮม 2561
ทาวน์โฮม โครงการอนันต์ศิริ นายอธิวิัฒน์ / โครงการอนันต์ศิรินางฮวย 2561
โรงเรียนตำรวจ จ.ลำปาง บจก.เวียงพานทวีภัณฑ์ 2561
ตำรวจจราจร แม่ปิง เชียงใหม่ กิจการร่วมค้า ดีมาก อัลฟ่า 2561