094-628-2146
NSC.PATANA@GMAIL.COM

ผลงานอ้างอิง TAN-BRICK ดูผลงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook

   
ภาพผลงาน ชื่อโครงการ/ที่อยู่ ชื่อบริษัท/ชื่อรับเหมา ระยะเวลาก่อสร้าง
ร้านขายวัสดุก่อสร้าง (ป่าแดด) ร้านไซซีเมนต์ 2560
บ้านพักอาศัย ช่างสอน (ไซร์งานต้นผึ้งแม่โจ้) 2560
โรงแรม สาริศา คุณอนุรักษ์ 2560
ช่างต๊อก ไซท์งานต้นผึ้ง ช่างต๊อก ไซท์งานต้นผึ้ง 2560
สร้างบ้านลูกค้าคุณน้อยหน่า สันป่าตอง สร้างบ้านลูกค้าคุณน้อยหน่า สันป่าตอง 2560
บ้านพักทหาร คุณสีหเดช 2560