094-629-1254, 053-096-122
nsc.patana@gmail.com

ผลงานอ้างอิง TAN-BRICK ดูผลงานเพิ่มเติมได้ที่ Facebook

   
ภาพผลงาน ชื่อโครงการ/ที่อยู่ ชื่อบริษัท/ชื่อรับเหมา ระยะเวลาก่อสร้าง
งานต่อเติมบ้านลูกค้า งานต่อเติมบ้านลูกค้า 2560
โรงเรียนวชิราลัย  โรงเรียนวชิราลัย  2560
ช่างต๊อก ไซท์งานแม่โจ้  ช่างต๊อก ไซท์งานแม่โจ้  2560
คุณสมบัติ ไซน์งานแม่แตง คุณสมบัติ ไซน์งานแม่แตง 2560
คุณสมพงษ์ คุณสมพงษ์ 2560
คุณชลสิทธิ คุณชลสิทธิ 2560